امروز : 29 تیر 1403

378

تعداد خدمات تخصصی ارائه شده در سال 1401

50

تعداد مشتری در سال 1401

13384

تعداد نمونه در سال 1401
سوالات متداول
چگونه برای استفاده از دستگاه های آزمایشگاه جامع تحقیقات درخواست دهیم؟

فرم درخواست خدمات توسط دانشجو و استاد راهنما تکمیل شده و به کارشناس آزمایشگاه ارائه گردد و سپس تاریخ و ساعت استفاده از دستگاه با کارشناس مربوطه هماهنگ شود.

پرداخت هزینه استفاده از خدمات آزمایشگاه جامع به چه صورت است؟

طبق تعرفه سالانه ای که برای استفاده از خدمات دستگاهی آزمایشگاه جامع تعریف می شود، هزینه به حساب معاونت تحقیقات و فناوری واریز می شود یا قرارداد طرح مصوب که در آن هزینه دریافت خدمات در نظر گرفته شده به کارشناس آزمایشگاه ارائه می گردد.